Hospodárne a efektívne používanie verejných prostriedkov

V 21. storočí sa nemôžu politici správať tak, že mám moc, som ministrom a preto si môžem robiť, čo chcem a ako chcem. Každé významné rozhodnutie musí podľa princípov hospodárneho a efektívneho používania verejných prostriedkov vychádzať z dôkladných analýz, odborného posúdenia viacerých alternatív a tiež musia reflektovať na plnenie strategických dokumentov schválených na národnej či medzinárodnej úrovni. Prioritne pritom ide o plnenie záväzky Slovenska voči Organizácii spojených národov, Európskej únii a NATO. Národná autorita pre oblasť externej kontroly má preto povinnosť preverovať či boli štátne financie použité správne, ale aj účelne, či sa vďaka ním darí napĺňať konkrétne programové ciele a medzinárodné záväzky.

Každá moderná kontrolná inštitúcia musí okrem pomenovania problémov, vedieť tiež ponúknuť príklady dobrej praxe. Musí mať ambíciu prispievať k edukácií štátnych i verejných zamestnancov, aby správa vecí verejných bola nielen vysoko profesionálna, ale aby verejnosť mala tiež jasné uistenie, že peniaze daňových poplatníkov sú spravované správne a zodpovedne.

Poslanie kontrolného úradu nespočíva v udeľovaní trestov a prideľovaní sankcií. Kontrola nie je nástroj represie, ale má byť skúškou správnosti riadenia organizácie, kontrole napĺňania jej cieľov, ktoré si stanovila a či využíva verejné financie, majetok účelne efektívne a hospodárne. Ak pri kontrole zistíme závažné porušenie zákona, takéto zistenie posúvame príslušných inštitúciám, napríklad orgánom činným v trestnom konaní, ktoré majú povinnosť konať a v prípade podozrenia na porušenie povinností pri správe cudzieho majetku, alebo pri otázke možného zneužitia právomocí verejného činiteľa končí spoločná práca kontrolórov a vyšetrovateľov na súde. Len súd môže totiž v demokratickej spoločnosti rozhodnúť o vine či nevine každého z nás.

Povinnosťou NKÚ je však o svojej práci, výsledkoch kontrolných akcií informovať verejnosť. Osobne si myslím, že pre ľudí pôsobiacich vo verejnom živote je častokrát väčšou sankciou pomenovanie ich zlyhaní, zlých rozhodnutí, ako udelenie pokuty cez zdĺhavé správne konanie.