Pred rokom a pol som sa uchádzal o Vašu dôveru pri voľbe podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR. Vďaka otvorenému dialógu a osobnej komunikácii s Vami poslancami som mal možnosť odpovedať nielen na otázky súvisiace s víziou budovania modernej kontrolnej inštitúcie, ale taktiež na otázky smerom k môjmu pôsobeniu vo vrcholovej či komunálnej politike. Som rád, že som presvedčil členov parlamentu o tom, že som správny kandidát na danú pozíciu. Od môjho zvolenia sa snažím  svoj mandát vykonávať plnohodnotne. Jednou z najpodstatnejších odoziev na to je bezpochyby spätná väzba o výsledkoch práce kontrolného úradu vo vzťahu k hospodárnemu využívaniu verejných financií, efektívnemu nakladaniu so štátnym majetkom a transparentnému nastaveniu rozhodovacích procesov na úrovni ministerstiev, samosprávnych krajov, obcí či miest. Myslím si, že vďaka partnerskej komunikácii s parlamentom a chcem veriť, že aj Vašej pozitívnej skúsenosti so mnou v pozícii podpredsedu úradu, sa môžem uchádzať o podporu pre kandidatúru na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

Posledných sedem rokov som súčasťou tímu národných kontrolórov. Manažérske zručnosti, aj nové odborné znalosti som mal možnosť získavať v pozícii generálneho riaditeľa, skúsenosti aktívnou účasťou v odborných pracovných skupinách medzinárodných kontrolných inštitúcií (INTOSAI – Capacity Building Committee, EUROSAI – Working Group on Environmental Auditing). Z môjho pohľadu za významné míľniky pôsobenia na NKÚ považujem participáciu na vybudovaní analytického útvaru, iniciovanie medzinárodného hodnotenia kvality kontrolnej činnosti úradu a realizáciu národného certifikovaného vzdelávacieho programu pre kontrolórov a analytikov, financovaného z prostriedkov Európskej únie.

Som presvedčený, že aj vďaka týmto aktivitám sa podarilo zvýšiť kvalitu kontrolnej činnosti, lepšie zacieliť kontrolné akcie do rizikových oblastí verejných politík a získať kritickú spätnú väzbu, hodnotenie našej práce od partnerských kontrolných inštitúcií. Ak má byť Najvyšší kontrolný úrad rešpektovanou nezávislou organizáciou, musí neustále investovať do vzdelávania kontrolórov. Zároveň musí byť schopný odbornej i laickej verejnosti preukázať svoju nestrannosť prostredníctvom kontrolnej, analytickej činnosti, ktorú majú zabezpečovať odborne kompetentní zamestnanci.

Viesť a riadiť významnú štátnu inštitúciu je bezpochyby výzvou pre každého kandidáta, ktorý sa o daný post uchádza. V mojej osobe Vám ponúkam vysokú odbornosť, osobnú aj morálnu integritu a skúsenosti nevyhnutné pre kompetentný výkon tejto pozície. Mám ambíciu dôsledne viesť inštitúciu postavenú na moderných a otvorených princípoch. Som pripravený niesť zodpovednosť za plnenie všetkých náročných a pre spoločnosť dôležitých činností, vyplývajúcich z poslania kontrolného úradu. Princípy priamej komunikácie a kritického myslenia pri výkone práce považujem za pevnú súčasť riadenia. Budem ich podporovať aj naďalej, rovnako ako budovanie kvalitných medziľudských vzťahov, vytvárajúcich prostredie rešpektu i uznania nielen pre zamestnancov NKÚ, ale taktiež pre verejnosť.

Uchádzam sa o Vašu dôveru, lebo chcem spolu s kolegami kontrolórmi, odborníkmi z externého prostredia a poslancami parlamentu pokračovať v budovaní kvalitnej národnej inštitúcie, vďaka ktorej budú mať občania istotu, že štátne či európske financie sú spravované maximálne hospodárne a efektívne. Je pre mňa prioritou, aby bol Najvyšší kontrolný úrad naďalej tou inštanciou, na ktorú sa môžu ľudia s dôverou kedykoľvek obrátiť. Prostredníctvom otvoreného vypočutia na pôde parlamentu deklarujem občanom môj verejný záväzok, že ak získam dôveru poslancov, budem kontrolný úrad viesť tak, aby bol nezávislou, vysoko odbornou a dôveryhodnou organizáciou a jeho činnosť, výsledky práce budú aktívne prispievať k posilňovaniu dôvery v samotný štát a jeho verejné či samosprávne inštitúcie.