Kontrola – nástroj manažérov

Kontrola je jedným zo základných nástrojov pre vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia. Kontrola nám dáva informáciu o tom, či sú procesy nastavené správne, či sú financie používané hospodárne a výsledky napĺňajú ciele, ktoré vychádzajú zo schválených stratégií. Kontrola musí byť nastavená na “každodenný” pulz života verejnej či privátnej spoločnosti. Ak kontrolu robíme racionálne, ak na nej aktívne participujú všetky zainteresované strany, potom jej výsledkom bude lepšie spravovaná spoločnosť. Riaditelia nebudú len zadávateľmi úloh, ale stanú sa integrálnou súčasťou tímu, ktorý ťahá za jeden povraz. Pri takto nastavenom systéme kontroly, nehľadáme represiu, ale spätnú väzbu, s cieľom lepšie spravovať veci verejné, alebo efektívnejšie nakladať so zvereným majetkom či financiám.

Kontrola musí byť nastavená na “každodenný” pulz života verejnej či privátnej spoločnosti.

Systém vnútornej kontroly musí zrkadliť politiku riadenia rizík. Ide o kľúčový prvok systému riadenia a manažérovi ponúka objektívnu skúšku správnosti. Aj preto apelujeme na ministrov, generálnych riaditeľov štátnych inštitúcií, ale aj predstaviteľov miestnej, regionálnej samosprávy, aby aktívne využívali nástroje vnútornej kontroly. Aby personálne posilňovali útvary, ktoré vykonávajú nestrannú kontrolu v rámci nimi riadenej inštitúcie. Externá kontrola realizovaná NKÚ totiž nemôže zastupovať či nahrádzať poslanie a povinnosti vnútorných kontrolných nástrojov.

Ak kontrolu robíme s rozumom, ak na nej aktívne participujú všetky zainteresované strany, potom jej výsledkom bude lepšie spravovaná spoločnosť, riaditelia, nebudú len zadávateľmi úloh, ale stanu sa integrálnou súčasťou tímu, ktorý ťahá za jeden povraz.

Pri takto nastavených princípoch kontroly, nehľadáme nástroje represie, ale spätnej väzby, reflexie, s cieľom lepšie spravovať veci verejné, alebo efektívnejšie a účelnejšie nakladať so zvereným majetkom či financiami.