Bratislava 4. decembra 2023 – Výkonná moc v susednom Poľsku narúšala nestranný mandát tamojšieho NKÚ a zároveň ohrozila jeho finančnú a personálnu nezávislosť, potvrdila to medzinárodná organizácia najvyšších kontrolórskych inštitúcií INTOSAI. Konštatovanie je výsledkom špeciálnej procedúry posúdenia nezávislosti a schopnosti uplatňovať mandát (SIRAM) zo strany poľského kontrolného úradu, ktorú INTOSAI spustila po tohtoročnom júnovom zasadnutí predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov Európskej únie v portugalskom Lisabone. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy dnes odcestuje do Poľska, kde spoločne s vrcholovými predstaviteľmi pätnástich najvyšších kontrolných úradov Únie bude o aktuálnej situácii diskutovať nielen s poľskými kolegami, ale aj vedením ich parlamentu či prezidentskou administratívou. „Žiaľ aj v demokratickej Európe dnes evidujeme neprípustné zásahy zo strany politikov a orgánov verejnej moci do finančnej, ale aj personálnej nezávislosti kontrolných úradov. Minimálne v ostatných dvoch rokoch sme tieto negatívne javy mohli sledovať na Cypre, Malte, ale aj v Poľsku či v Čiernej hore,“ približuje aktuálnu situáciu Ľ. Andrassy. Zároveň pripomína súdržnosť medzinárodnej kontrolórskej komunity, ktorá je na takéto zásahy veľmi citlivá a operatívne spoločne reaguje.

Jedným k kľúčových pilierov toho, aby najvyššia kontrolná inštitúcia mohla vykonávať svoj mandát nielen v intenciách medzinárodných pravidiel, ale aj ústavných princípov na národnej úrovni, je nezávislosť. Základná úloha nezávislosti externých kontrolných autorít vychádza z Limskej a Mexickej deklarácie, pričom oba tieto medzinárodné dokumenty boli prijaté Organizáciou spojených národov. Na úrovni medzinárodného kontrolórskeho spoločenstva (INTOSAI) už niekoľko rokov existuje rýchly  profesionálny nástroj ochrany nezávislého a nestranného posúdenia ochrany nezávislosti národného kontrolného úradu. „Ide o procedúru SIRAM, ktorá bola oficiálne spustená z pozície INTOSAI na ochranu poľského kontrolného úradu. Ten bol dlhodobo vystavovaný politickým útokom zo strany predstaviteľov vládnej moci a rovnako zásahom do fungovania úradu či pôsobnosti jeho ústavných činiteľov,“ konštatuje predseda NKÚ. Jednotlivé negatívne zistenia sa premietli aj do hodnotenia demokracie a pokroku v Poľskej republike zo strany Európskej komisie. „Po prvýkrát v histórii Únie boli závery hodnotenia ochrany nezávislého pôsobenia kontrolnej inštitúcie odstúpene národným a zároveň medzinárodných autoritám, pričom tento postup bol podporený všetkými kontrolnými úradmi členských štátov Európskej únie,“ uviedol predseda slovenského NKÚ Ľubomír Andrassy.

Limská deklarácia bola prijatá v roku 1977 a obsahuje komplexný pohľad na rolu nezávislého kontrolného orgánu v rámci modernej demokratickej spoločnosti a definuje jeho kompetencie pri nestrannom posúdení využitia verejných financií a majetku. Deklarácia definuje aj povinnosť členských štátov Organizácie spojených národov ukotviť vo svojich zákonoch medzinárodné princípy fungovania externých kontrolných autorít v kontexte štyroch princípov. Ide o princíp ústavnej nezávislosti, nezávislosti jej predstaviteľov, finančnej nezávislosti a nestrannej kontrolnej činnosti. Všetky tieto medzinárodné atribúty boli na Slovensku premietnuté do najvyššieho zákona – Ústavy SR v roku 1992 a následne do zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR. V záujme nezávislého a profesionálneho preverenia činnosti NKÚ, slovenskí kontrolóri spravidla v intervale troch rokov podstupujú nezávisle hodnotenie ich činnosti s využitím celosvetovo platnej metodiky Peer Review alebo PMF. Slovenský kontrolný úrad naposledy postúpil hodnotenie s použitím metodiky Peer Review v roku 2021, pričom v budúcom roku bude vykonaná kontrola prijatých opatrení odborníkmi z USA, Fínska, Maďarska a Poľska.