Bratislava 27. novembra 2023 – Najvyšší kontrolný úrad SR iniciuje európsku kontrolu nákupu a zazmluvnenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Otvorenie takejto kontroly konzultoval predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy už v júni tohto roku na zasadnutí šéfov kontrolných inštitúcií členských štátov Európskej únie (EÚ) a Európskeho dvora audítorov (EDA) v Portugalsku. Slovenskí kontrolóri oslovia na účasť v tomto audite nezávislé kontrolné úrady z krajín Európskej únie. O tejto našej iniciatíve dnes Ľ. Andrassy informoval slovenskú zástupkyňu v EDA Katarínu Kaszasovú počas jej prijatia na pôde národnej autority pre oblasť externej kontroly.
Po prvý raz v histórii by tak slovenský NKÚ prezentoval výsledky kontroly nielen poslancom slovenského, ale aj európskeho parlamentu. Kontrolóri na národnej úrovni preveria zmluvné vzťahy uzavreté Európskou komisiou. Rizikom podľa predsedu NKÚ môže byť aktuálna neochota Európskej komisie sprístupňovať kompetentným inštitúciám dokumenty, ktoré umožnia preveriť, či pri zmluvách na nákup vakcín boli dodržané pravidlá EÚ, princípy hospodárnosti a efektívnosti použitia verejných zdrojov. „EDA ani žiadny nezávislý kontrolný úrad nemá mandát na vyšetrovanie. Preto závery kontrol musia z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti posudzovať orgány činné v trestnom konaní a definitívne o tom môžu rozhodnúť iba súdy, nie kontrolné inštitúcie,“ povedala slovenská zástupkyňa v EDA K. Kaszasová. Ďalej zdôraznila, „že je povinnosťou kontrolórov dať odpoveď na otázku, či zodpovední dodržali zákonné pravidlá, ale aj pohľad na to, či boli použité verejné zdroje podľa kritérií účelu ich použitia a zároveň princípov dobrého hospodára“.

Problém so vznikom a šírením prenosných ochorení, ako aj s pripravenosťou krajiny na mimoriadne situácie spôsobené infekčnými chorobami, identifikoval NKÚ už v roku 2019. Následne úrad preveril konanie štátu počas covidovej pandémie a závery sú známe aj z kontrol a analýz zameraných na covidovú Prvú pomoc pre podnikateľov, príjmy obcí na poskytovanie služieb občanom počas covidu, znižovanie negatívnych dopadov pandémie. V tomto roku kontrolóri preverujú využitie odborného potenciálu výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie.

Katarínu Kaszasovú vymenovala Rada Európskej únie za členku Európskeho dvora audítorov v októbri tohto roka a vo funkcii bude pôsobiť šesť rokov. Kaszasovú na člena EDA nominovala slovenská vláda. NKÚ sa spolupodieľal na tvorbe kritérií a otázok pre kandidátov, ktoré súvisia nielen s ich profesionálnym životom a odbornými skúsenosťami, ale aj integritou a víziou, ako prepojiť EDA s národnými kontrolnými inštitúciami. Výberové konanie na túto pozíciu, ktoré inicioval aj NKÚ, sa uskutočnilo po prvý raz prostredníctvom verejného vypočutia. Začiatkom septembra podporil jej kandidatúru Výbor pre kontrolu rozpočtu EP, ako aj Európsky parlament.