Bratislava 24. novembra 2023 – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pri príprave a organizácii Svetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 viackrát závažne zlyhalo a aj preto bolo minimálne 634-tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne a v rozpore s pravidlami dobrého hospodára. Vyše 400-tisíc eur súvisiacich s reštauráciou a prevádzkou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorú úrad vykonal na základe vlastných rizikových analýz a zároveň ho k auditu zaviazali uznesením poslanci parlamentu. „Kontrola ukázala, že rezort hospodárstva nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia. V dôsledku toho sme boli nútení konštatovať, že rezortná vnútorná kontrola nebola účinná, rozhodovanie kompetentných osôb bolo netransparentné. To nakoniec vyústilo do nehospodárneho využitia financií zo štátneho rozpočtu,“ priblížila postoj úradu jeho podpredsedníčka Henrieta Crkoňová. Zistenia kontrolný úrad zašle poslancom zákonodarného zboru a Úradu vládneho auditu. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra, preto budú kontrolóri svoje zistenia konzultovať aj s ňou.

Výstava EXPO Dubaj 2020 sa pre pandémiu uskutočnila od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. Kontrolóri si vyžiadali informácie aj od ďalších 15 subjektov štátnej správy, ktoré sa na výstave zúčastnili. Celkové náklady zo štátneho rozpočtu na prezentáciu Slovenska v Dubaji dosiahli bezmála 11 mil. eur, z toho bolo z rozpočtu rezortu hospodárstva 7,9 mil. eur. Národná autorita pre externú kontrolu na základe získaných informácií ďalej konštatuje, že neboli stanovené merateľné ciele účasti Slovenska na tomto podujatí a rezort hospodárstva nevenoval dostatočnú pozornosť ani plánovaniu rozpočtu. „Aktuálne zistenia musia byť poučením do budúcnosti, keďže už teraz sa Slovensko pripravuje na svetovú výstavu v japonskej Osake v roku 2025. Tieto podujatia majú veľký potenciál pri prezentácii našej krajiny v zahraničí, preto je potrebné venovať im dostatočnú pozornosť už pri príprave,“ zdôraznila podpredsedníčka úradu. Výstavu organizačne zabezpečoval päťčlenný EXPO tím rezortu hospodárstva a obchodná spoločnosť na základe rámcovej dohody. Tej bolo z ministerského rozpočtu zaplatených 2,2 mil. eur. „Viaceré služby poskytované súkromnou spoločnosťou boli preberané len na základe akceptačných protokolov, ktoré ale boli vypracované formálne a nebolo z ich popisu zrejmé, v akom rozsahu a k akému termínu boli jednotlivé plnenia fakticky zrealizované. Rezort tak nedokázal kontrolórom preukázať hospodárnosť vynakladaných verejných prostriedkov,“ upozornila ďalej H. Crkoňová.

Slovenský pavilón

Účasť na EXPO Dubaj schválila vláda v roku 2018 a pôvodne bol plán vybudovať v rámci areálu samostatný národný pavilón. V roku 2019 bolo za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu pavilónu uhradených 115 500 eur. Následne sa v roku v 2020 rozhodlo, že Slovensko nebude stavať vlastný pavilón, ale prenajme si ho. Rezort toto rozhodnutie odôvodnil len časovou tiesňou. Pre porovnanie susedná Česká republika za rovnakých podmienok vybudovala vlastný pavilón. „Považujeme preto celé projektové riadenie za nedostatočné a financie vynaložené napríklad na projekt pavilónu za zmarenú investíciu, pri ktorej tiež vyvstáva otázka vyvodenia osobnej zodpovednosti,“ zdôraznila podpredsedníčka národných kontrolórov.

Za nájom priestorov slovenského pavilónu zaplatilo ministerstvo 3,4 mil. eur a v súvislosti s prenájmom vynaložilo tiež 163-tisíc eur za architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu k nej. Po oficiálnom ukončení výstavy zástupcovia rezortu nezabezpečili včasnú prepravu exponátov a majetku z Dubaja na Slovensko, a preto sa celkové náklady na výstavu navýšili o dodatočný nájom vo výške takmer 330-tisíc eur. Zároveň došlo k pochybeniu pri preprave, neboli včas poskytnuté doklady k precleniu tovaru a bolo preto potrebné zaplatiť navyše aj uskladnenie v bratislavskom prístave. Aj pre tieto pochybenia muselo byť zo štátneho rozpočtu zaplatených ďalších 25-tisíc eur. V súvislosti s výstavou rezort obstaral majetok v sume 1,1 mil. eur, z toho najvyšší podiel predstavoval interiérový nábytok a technické zariadenia. Po skončení výstavy sa využívalo len 5 % z tohto majetku a zvyšný bol v čase kontroly uskladnený v nevyužívaných priestoroch ministerstva.

Problémy pri reštauračných službách

V priestoroch slovenského pavilónu slúžila návštevníkom reštaurácia a prevádzka Take Away. Kontrolóri zistili, že nájomca jednu z reštaurácií využíval tri mesiace bez uzatvorenia písomnej podnájomnej zmluvy. Navyše bol ako prevádzkovateľ vybraný bez posúdenia ministerskou odbornou komisiou zriadenou na tento účel. K uzatvoreniu písomnej podnájomnej zmluvy došlo až v decembri 2021, keď začala fungovať prevádzka s výdajom občerstvenia Take Away. Nájomné vyplývajúce z podnájomných zmlúv vo výške 61 800 eur nebolo vôbec uhradené. Pri týchto podnájomných zmluvách neboli predložené protokoly o spätnom odovzdaní priestorov. Nedostatky boli zistené aj pri úprave vzájomných plnení vo vzťahu k tržbám a poplatkom súvisiacim s prevádzkou reštaurácie a prevádzky Take away, ako aj pri platbách za alkoholické nápoje.

MH SR bolo jediné oprávnené nakupovať alkohol od lokálneho výhradného dodávateľa v Dubaji. Na základe licencie nakúpilo ministerstvo alkoholické nápoje v celkovej sume 106 700 eur, ktoré mali slúžiť pre potreby reštaurácie. V čase kontroly ale rezort nedisponoval dokladmi o jeho prevzatí prevádzkovateľom reštaurácie a ani nepreukázal, ako sa ďalej s alkoholickými nápojmi nakladalo a ako boli tieto financie zúčtované.

Iné nedostatky

Kontrola odhalila aj to, že v apartmánoch platených z rozpočtu ministerstva hospodárstva bývalo neoprávnene päť fyzických osôb, ktoré vykonávali činnosti pre obchodné spoločnosti zabezpečujúce služby súvisiace s výstavou. Sumu za využívanie tohto ubytovania vo výške viac ako 164-tisíc eur rezort od týchto osôb vymáha. Neboli uzatvorené ani dohody o hmotnej zodpovednosti pri vydaných platobných kartách zamestnancom pôsobiacim na výstave. Kontrola tiež ukázala, že úhrady platieb z bankového účtu v Dubaji boli realizované bez vykonania základnej finančnej kontroly a v rozpore s interným predpisom rezortu. Ministerstvo tiež nemalo nastavené pravidlá refundácie nákladov na dopravu a bezplatné využívanie vládneho špeciálu.

Správa o výsledku kontroly „Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj“ na stiahnutie (PDF, 930 kB)