Bratislava 2. novembra 2023 – Bezpilotné lietadlá, z ktorých najznámejšie sú drony, patria k veľmi rýchlo sa rozvíjajúcim oblastiam a využitie majú vo vojenskej, bezpečnostnej, ale aj v civilnej sfére. Odborná a laická verejnosť si možnosti ich praktického využitia uvedomuje predovšetkým v súvislosti s prebiehajúcimi vojenskými konfliktmi na Ukrajine či Blízkom východe. Na základe aktuálnych zistení národní kontrolóri konštatujú, že slovenské štátne inštitúcie nestíhajú reagovať na zásadné zmeny a dynamický technologický vývoj, ktorý priamo súvisí s využívaním bezpilotných lietadiel. „Aktuálne je naša krajina poslednou zo všetkých členských štátov Európskej únie, ktorá neprebrala do národnej legislatívy európske nariadenie o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel. Nový vládny kabinet by preto mal aktívne konať, aby Slovensko nebolo vystavené sankčnému konaniu zo strany Európskej komisie. Dôležité bude upraviť legislatívu tak, aby sa jednoznačne určilo ministerstvo, ktoré bude gestorovať túto oblasť, začne koordinovať aktivity participujúcich strán a národnými kontrolórmi identifikované bezpečnostné rizika budú čo najviac minimalizované,“ zdôraznil predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy na základe záverov obsiahnutých v predbežnej štúdii pripravovanej výkonnostnej kontroly zameranej na prevádzkovanie bezpilotných lietadiel.

„Národná autorita pre externú kontrolu už v predbežnej štúdii identifikovala závažné riziká, ktoré môžu mať dopad na bezpečnosť obyvateľov i ochranu objektov kritickej infraštruktúry štátu. Riziká zistené a popísané už v priebehu prípravy kontroly vyústili do rozhodnutia, že v audite nebudeme pokračovať a odovzdáme vysoko aktuálne zistenia vláde, aby ona rozhodla ako ďalej, aké legislatívne zmeny je potrebné pripraviť a ako nastaviť manažment tohto nového, bezpečnostne veľmi citlivého problému,“ vysvetlil Ľ. Andrassy. Konflikt na Ukrajine nám ukazuje, akým spôsobom je možné používať bezpilotné lietadlá nielen pre rozvoj spoločnosti, ale aj riešenie mimoriadnych situácií či vedenie vojnového konfliktu. Drony sú bezpečnostným rizikom z hľadiska prevádzky kritickej infraštruktúry štátu, napr. pre letiská, jadrové elektrárne či vodné zdroje. „Štát napriek tomu, že ešte v roku 2019 identifikoval významné problémy priamo súvisiace s povoľovaním, prevádzkou či kontrolou dronov, len formálne poveril policajný zbor vypracovaním strategického dokumentu, ktorý dodnes nebol rozpracovaný do akčných plánov súvisiacich okrem iného s účinnou ochranou pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel, sprísnením procesu povoľovania alebo taktiež sankcionovaním za nerešpektovanie jasných pravidiel,“ dodal šéf národných kontrolórov.

Najzásadnejšia časť z nariadenia Európskej komisie, ktorá na Slovensku chýba, sú registre majiteľov dronov. Aj preto dnes štátne inštitúcie nevedia v prípade akéhokoľvek incidentu s bezpilotnými lietadlami včasne uplatniť princíp objektívnej zodpovednosti. Národný systém je postavený len na osobnej zodpovednosti pilotov. Ak si fyzická osoba nesplní zákonnú povinnosť a nezaregistruje sa, pri súčasnom nastavení kontrolných mechanizmov ju nie je možné identifikovať. Problematika dronov je na Slovensku roztrieštená medzi takmer desiatku inštitúcií, ktoré nemajú jedného silného koordinátora a legislatívne je táto agenda upravená vo viacerých zákonoch. Napríklad Dopravný úrad (DÚ) určuje pravidlá lietania a zabezpečuje skúšky a správu registrov pilotov. Prezídium policajného zboru SR je gestorom prípravy a realizácie Stratégie ochrany, ktorá bola síce schválená vládou v januári 2022, no spracovanie akčných plánov bolo posunuté na február 2024. Rezort dopravy je gestorom pre oblasť legislatívy, teda pre Letecký zákon a súčasťou jeho rozpočtu je financovanie DÚ. Ministerstvo obrany a jeho armádne zložky majú kompetencie na prerušenie činnosti bezpilotných lietadiel a z hľadiska ich technického vybavenia sú jedným z malá subjektov schopných bezodkladne konať v prípade identifikovaného nebezpečenstva. „Ukážkou nekoncepčného nastavenia celého systému je fakt, že našu krajinu v európskej skupine AdCo Drons, ktorá pôsobí pri EK a zastrešuje organizácie a odborníkov z oblasti dronovej problematiky, nás zastupuje Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá odborne a ani technicky nie je prirodzenou štátnou autoritou pre túto oblasť,“ približuje Ľ. Andrassy.

Problematika bezpečnosti v súvislosti s využívaním bezpilotných lietadiel je len jedna časť tejto dôležitej oblasti. Národná autorita pre oblasť externej kontroly odporúča poslancom parlamentu, aby zaviazali rezort hospodárstva spracovať víziu rozvoja modernej a vysoko inovatívnej hospodárskej činnosti, tzv. dronovej ekonomiky. „Slovensko trestuhodne zanedbáva túto oblasť a zodpovední nerobia v podpore nového, vysoko moderného a inovatívneho priemyslu nič proaktívne. Ide pritom o segment s vysokou pridanou hodnotou. Výroba bezpilotných lietadiel a dronov je významným impulzom pre podporu výskumu, ale i nástrojom na diverzifikáciu výrobných kapacít a podporu zamestnanosti kvalifikovanej pracovnej sily,“ uzatvára predseda NKÚ.

Predbežná štúdia „Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou bezpilotných lietadiel“