Kontrola je súčasťou riadenia každej verejnej či privátnej organizácie, ktorá ponúka každému účastníkovi procesu uistenie o správnom nastavení stratégie, prispieva k monitorovaniu a hodnoteniu merateľných ukazovateľov, ale v konečnom dôsledku je tiež nástrojom otvoreného zúčtovania použitých financií. Súčasnosť prirodzene prináša otázky spojené s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou, ktoré sú vzájomne prepojené princípom zúčtovania. Tomu musí v modernej občianskej spoločnosti podstúpiť každá štátna či samosprávna inštitúcia. Aj preto sa hodnoty otvorenosti, transparentnosti a zúčtovateľnosti stali základným pilierom otvoreného vládnutia v 21. storočí.

Verejný sektor, verejný činitelia sú povinní preukázať verejnosti, že nakladali, resp. nakladajú s verejným majetkom maximálne hospodárne a transparentne, že používajú verejné či európske financie efektívne a výsledky dosahované v jednotlivých segmentoch verejných politík sú účinné a zúčtovateľné…