Najzávažnejšie zistenia za minulý rok zhrnul v Správach a komentároch RTVS podpredseda Ľ. Andrassy. Upozornil na nefunkčné informačné systémy štátu, ktoré sú brzdou v účinnej ochrane životného prostredia, efektívnom triedení odpadu a tiež v zvládaní krízových situácii či manažmente povinného očkovania. Najväčšie výzvy vidí NKÚ v rezorte pôdohospodárstva, zdravotníctva či dopravy, kým rezort financií môže byť príkladom dobre praxe. Podpredseda zdôraznil tiež dôležitosť prerokovávania výsledkov kontrol v parlamentných výboroch.

Národná rada SR vzatím na vedomie odsúhlasila Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2020 , ktorú im podrobne predstavil predseda úradu Karol Mitrík.